دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی
Print Friendly, PDF & Email

روش هایی وجود دارد که هنگام کار با مقاومت ها می تواند مفید واقع شود.اگر شما نیاز به مقدار مقاومتی داشته باشید که موجود نیست می توانید از این روش ها برای بدست آوردن مقدار مقاومت مورد نیاز خود استفاده نمایید.

روش اول:سری بستن مقاومت ها

هنگام دو مقاومت مانند شکل به صورت سری اتصال می یابند.مقدار مقاومت جدید بین نقاط A و B برابر R1+R2 می باشد.رای مثال اگر R1=500 اهم باشد و R2=250 اهم باشد مقاومت بین نقاط A و B برابر R1+R2=250+500=750 اهم می شود.

روش دوم:موازی بستن مقاومت ها

هنگامی که مقاومت ها مانند شکل زیر به صورت موازی اتصال یابند مقاومت معادل آن ها کمتر از R1 و R2 خواهد بود و مقدار مقاومت جدید بین نقاط A و B برابر خواهد

بود.