سه شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۷
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

محمد جواد تاج بخش

اقسام فسیل ها:
۱-فسیل شاخص(Index Fossils): درزمان کوتاه می زیسته،فراوان هستندودارای گسترش جغرافیایی وسیع می باشند
۲-فسیل غیرشاخص(NonIndex Fossils): چون تقریبادرتمام دوره های زمین شناسی وجوددارندبه ان هاغیرشاخص می گویند. مثل برخی ازدوکفه ای ها
۳-فسیل های رخساره(Facies Fossils):این دسته ازفسیل هامعرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خودازنظراب وهواوسایرشرایط محیط می باشند
شرایط فسیل شدن چیست؟
۱-وجوداندام های سخت یاصدف
۲-مدفون شدن وپوشش کامل ان تازمان فسیل شدن
۳-فعالیت باکتری هایی که باعث می شوندکه قسمت های الی جاندارازبین بروند.
۴-فعل وانفعالات شیمیایی که باعث انواعی ازجانشینی هادراسکلت یاصدف می شوند.
جنس اسکلت یاصدف فسیل هاازچیست؟
کربنات کلسیم که به دوشکل اراگونیت وکلسیت دیده می شود،فسفات کلسیم،سیلیس،موادالی مانندکیتین و…می تواندباشد
ایا به اثارباقیمانده ازجانوران هم فسیل گفته می شود؟
جواب مثبت است.این اثاربیشترمنشا جانوری دارندمانندردپاها(TracksیاTrails)وحفراتی که موجودات حفارایجادمی کنند.(Burrows) ،به این دسته ازفسیل هاایکنوفسیل می گویند(Ichno Fossils) می گویند.
چرابعضی ازفسیل هابه شکل پهن شده دیده می شوند؟چون تحت تاثیرنیروهای فشارشی-تراکمی قرارگرفته اند.
انواع فسیل شدن رابنویسد:
۱-فسیل شدن کامل مانندماموت دریخ های سیبری،بعضی مهره داران اغشته به قیرواسفالت وحشرات درصمغ ها
۲-فسیل شدن اعضاسخت ماننداسکلت وصدف
۳-فسیل شدن صدف بی مهرگان(معمولا اراگونیت به کلسیت تبدیل می شود).
۴-فسیل شدن باترکیبات فسفاته،کیتین وکوتیکول
ایااندام های زایشی گیاهان نیزفسیل تشکیل می دهند؟
فسیل دانه های گرده(Spore)که دررسوبات دریایی،قاره ای وهیدروکربن های نفتی یافت می شوند.

امروز روز امتحان خداست
دیروز هم روز امتحان خدا بود
فردا هم خدا ما را امتحان می کند
اما
خدا در امتحانش هیچ مطلبی خارج از کتابش از ما انتظار ندارد.
خدا برای افکار بدی که برای تقلب در سر داشتیم اما عملی نکردیم مجازاتی در نظر نمی گیرد.
امتحان خدا فقط عملی است.
خداوند در امتحاناتش نیاز به مراقب ندارد،او به تنهایی مراقب همه ماست.
در امتحان خدا تقلب ممکن نیست.
خدا از دانسته های ما امتحان میکند و اگر خلافی ازسرفراموشی یا ندانستن مرتکب شویم نمره ای کسر نمیکند.
خدا برخی حرف های مهم را برای این که، کُندذهن ترین افراد هم یادبگیرند و عذری برای آنها باقی نماند، ده ها بار تکرار کرده است.
قوانین کتاب خدا کلی و بدون استثنا هستند.هر کس ذره ای کارنیک انجام دهد، خدا آن را می بیند.همین طور اگر ذره ای کاربد انجام دهد آن را هم می بیند.
خدا در امتحاناتش از ما می خواهد خودمان بخوانیم و با انصاف خود نمره بدهیم.
در امتحان خدا، اگر نمره بدی بگیری باز هم به تو امید می دهد، که هنوز پایان راه نیست.سعی کن جبران کنی.
و اگر نمره خوبی بگیری،تو را به بهشت رضایت در آن دنیا میهمان می کند.
خدا ما را از نمره های خوبمان آگاه می کند، ولی خدا نمره های بد تو را به رخت نمی کشد، او حتی نمره های بد ما را از چشم اطرافیانمان مخفی می کند.
می دانید اگر از نمره های بد یکدیگر خبر داشتیم چه می شد؟

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه