پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۷
مطالب آموزش
آزمایشگاه
سوالات امتحانی

محمد جواد تاج بخش

امروز روز امتحان خداست
دیروز هم روز امتحان خدا بود
فردا هم خدا ما را امتحان می کند
اما
خدا در امتحانش هیچ مطلبی خارج از کتابش از ما انتظار ندارد.
خدا برای افکار بدی که برای تقلب در سر داشتیم اما عملی نکردیم مجازاتی در نظر نمی گیرد.
امتحان خدا فقط عملی است.
خداوند در امتحاناتش نیاز به مراقب ندارد،او به تنهایی مراقب همه ماست.
در امتحان خدا تقلب ممکن نیست.
خدا از دانسته های ما امتحان میکند و اگر خلافی ازسرفراموشی یا ندانستن مرتکب شویم نمره ای کسر نمیکند.
خدا برخی حرف های مهم را برای این که، کُندذهن ترین افراد هم یادبگیرند و عذری برای آنها باقی نماند، ده ها بار تکرار کرده است.
قوانین کتاب خدا کلی و بدون استثنا هستند.هر کس ذره ای کارنیک انجام دهد، خدا آن را می بیند.همین طور اگر ذره ای کاربد انجام دهد آن را هم می بیند.
خدا در امتحاناتش از ما می خواهد خودمان بخوانیم و با انصاف خود نمره بدهیم.
در امتحان خدا، اگر نمره بدی بگیری باز هم به تو امید می دهد، که هنوز پایان راه نیست.سعی کن جبران کنی.
و اگر نمره خوبی بگیری،تو را به بهشت رضایت در آن دنیا میهمان می کند.
خدا ما را از نمره های خوبمان آگاه می کند، ولی خدا نمره های بد تو را به رخت نمی کشد، او حتی نمره های بد ما را از چشم اطرافیانمان مخفی می کند.
می دانید اگر از نمره های بد یکدیگر خبر داشتیم چه می شد؟

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.
آموزش ویژه علوم
دانلود کتاب های علوم


طرح درس سالانه


دانلود راهنمای معلمعضویت خبرنامه