جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸

مطالب آموزش

آزمایشگاه

سوالات امتحانی

نمونه سوالات علوم تجربی نهم-فصل چهارم حرکت

نمونه  اول

PDF

دانلود

نمونه دوم

PDF

دانلود

نمونه سوم

PDF

دانلود

نمونه چهارم

PDF

دانلود

نمونه پنجم

PDF

دانلود

نمونه ششم

PDF

دانلود

نمونه هفتم

PDF

دانلود

 

نمونه سوالات علوم تجربی
علوم نهم
علوم نهم  بخش شیمی نمونه اول دانلود
علوم نهم  بخش شیمی نمونه دوم دانلود
علوم نهم    تست جامع نوبت اول دانلود
علوم نهم    فصل دوم نمونه اول دانلود
علوم نهم    فصل دوم نمونه دوم دانلود
علوم نهم    فصل دوم نمونه سوم دانلود
علوم هشتم
علوم هشتم نوبت دوم دانلود
علوم هشتم چهار گزینه ای دانلود
علوم هفتم
علوم هفتم نوبت اول دانلود
علوم هفتم چهارگزینه ای دانلود

 

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.

آموزش ویژه علومورود کاربران

دانلود کتاب های علومطرح درس سالانهدانلود راهنمای معلم
عضویت خبرنامه