غلتکی که از تپه بالا می رود !

مواد و وسایل لازم

  • کمی خمیرمجسمه سازی
  • یک قوطی خالی استوانه ای
  • دو کتاب قطور

 

روش آزمایش

گلوله ای ازخمیر درست کنید و آنرا تقریبا در وسط دیواره داخلی قوطی بچسبانید.
به کمک دو کتاب یک سطح شیب دار بسازید.
قوطی استوانه ای را در پایین سطح شیب دار نگهدارید . دقت کنید آن قسمت از
قوطی که به دیواره داخلی آن خمیر چسبانده اید به طرف سر بالایی کتاب قرار
گیرد .

درب قوطی را ببندید.
قوطی را رها کنید.
مشاهده می شود که برخلاف انتظار قوطی از سطح شیب دار بالا می رود !

اگر آزمایش به نتیجه فوق نرسید ممکن است به یکی از دو دلیل زیر باشد:
شیب کتاب تند باشد.در این صورت شیب کتاب را کم کنید.
وزن گلوله کمتر از حد لازم باشد .در این صورت گلوله سنگین تری درست کنید.

نتایج آزمایش

آن طرف از قوطی که خمیر می چسبانید سنگینتر می شود و در نتیجه با نیروی بیشتری به طرف زمین کشیده می شود.
چون نیروی جاذبه گلوله داخل قوطی را به طرف پایین می کشد جهت کشش به قسمی عمل می کند که سبب می شود قوطی به طرف سربالایی سطح شیب دار بغلتد.

درباره این مطلب نظر دهید !