نگهداری آب در داخل یک صافی

روی یک صاف کن کوچک مقداری روغن مایع بمالید ( چای صاف کن برای این کار مناسب است ) . روغن قسمتهای تیز و ناصاف سیم های توری را می پو شاند . حال صافی را تکان دهید تا سوراخهای آن باز شوند در حالی که آن را روی ظرفشوئی یا حوض گرفته اید ، بوسیله لیوان یا پارچ با احتیاط داخل آن آب بریزید و بگذارید در آن جمع شود

مشاهده خواهید کرد که :
صاف کن پر می شود . آب هم بر قسمت های باز و سوراخهای توری آن فشار وارد می کند ولی نمی تواند از میان آنها بگذرد .
توضیح :
کشش سطحی یا همان سطح کشسان نامرئی ،راه عبور آب از میان سوراخها را می بندد .
حال انگشت خود را به ته صاف کن بچسبانید و بردارید. خواهید دید آب از داخل آن می ریزد ، زیرا انگشت شما سطح کشسان را پاره می کند .

درباره این مطلب نظر دهید !