مخروط افکنه


مخروط افكنه عبارت است از رسوبات مخروطي يا قيفي شكل كه در حواشي كوهستانها تشكيل مي شوند و هر قدر از كوهستان به طرف دشت برويم از ضخامت آن كاسته شده و بر وسعت آن افزوده مي شود. بطور متوسط شيب مخروط افكنه در حدود 5 درجه است ولي ممكن تا بيش از 25 درجه تغيير كند . از نظر اندازه، مخروط افكنه ممكن است شعاعي كمتر از چند صد متر تا بيش از 150كيلومتر داشته باشد. رسوبات مخروط افكنه به علت اين كه در يك محيط اكسيداسيوني تشكيل مي شوند غالبا” داراي رنگ قرمز مي باشند. شكل اين رسوبات به وضعيت تكتونيكي وآب وهوائي منطقه بستگي دارد. اگرچه بيشتر رسوبات مخروط افكنه ها در مناطقي تشكيل مي گردد كه داراي آب وهواي خشك ونيمه خشك با پوشش گياهي كم و بارندگي خيلي كم وتخريب سريع است، ولي اين رسوبات مربوط به آب وهواي خاصي نمي باشد ودر مناطق مختلف تشكيل مي گردد.

از نظر اقتصادي شناسايي رسوبات مخروط افكنه اي از اهميت خاصي برخورداراست. براي مثال رسوبات مخروط افكنه اي مركز تجمع آبهاي زيرزميني مي باشد ونيزبيشترمخازن آبهاي زيرزميني درون حوضه رسوبي ازآبهاي وارده به رسوبات مخروط افكنه اي تغذيه مي شود. همچنين بيشترطلاي موجود دردنيا ازرسوبات مخروط افكنه قديمه در افريقاي جنوبي استخراج مي گردد كه به فرم پلاسر برجاي مانده اند. ضمنا” مقدار زيادي اورانيوم پلاسرازرسوبات مخروط افكنه اي قديمي در حوضه هاي رسوبي آفريقاي جنوبي استخراج مي گردد.

درباره این مطلب نظر دهید !