پایگاه آموزش علوم تجربی شهرستان نی ریز 

محاسبه شاخص توده بدنی
لطفا موارد زیر را وارد نمایید
جنسیت
سن سال
قد
وزن
نتایج
BMI
محاسبه خودکار 

تفسیر نتایج بالا
BMI
تفسیر
کمتر از 18.5
کمبود وزن
18.5 تا 24.9
طبیعی
25 تا 29.9
اضافه وزن
30 و بالاتر
چاق

طراح:محمد جواد تاج بخش
skyoloom.ir