سن شما در سایر سیارات منظومه شمسی چقدر است؟

 
 

 

 

هرروز زمینی شامل 24 ساعت و هر سال زمینی 365 روز است.روز ها و سال در سیارات دیگر متفاوت است.بعضی از آن ها روز ها و سال های بسیار طولانی دارند و بعضی دیگر بسیار کوتاه. ابتدا روز،ماه و سال تولد خود به تاریخ میلادی وارد کنید،سپس با کلیک بر روی هر سیاره سن شما در آن سیاره نمایان می شود   

زمان تولد خود را وارد نمایید
روی سیاره مرود نظر کلیک نمایید

روز

سال ماه

سیاره مورد نظر را انتخاب نمایید


تعداد روز های عمر شما در روی زمین

. سیاره انتخابی شما

تعدا روز های عمر شما

سن شما

 

ترجمه شده توسط پایگاه آموزش علوم تجربی شهرستان نی ریز
skyoloom