وزن شما در سایر سیارات منظومه شمسی چقدر است؟

 
 

 

اگر با تمام توان خود به سمت بالا بپرید ، نیروی جاذبه زمین شما را به سمت خود می کشاند.اگر شما در سیارات دیگر قرار بگیرید ،شاید بتوانید به بلندی یک آپارتمان به بالا بپرید و یا حتی چند سانتی متر هم نتوانید بلند شوید

مقدار جاذبه یک سیاره به اندازه وچگالی آن بستگی دارد.به عبارت دیگر هر چه اندازه یک سیاره بزرگتر باشد جاذبه آن هم بیشتر است و بلعکس.ابتدا وزن خود را به پوند وارد کنید،سپس با کلیک بر روی هر سیاره وزن شما در آن سیاره نمایان می شود

**هر کیلوگرم 2.2 پوند است**  
مثلا 50 کیلو گرم میشه
50*2.2=110 پوند
 

وزن شما بر روی زمین

سیاره خود را از روی تصاویر انتخاب نمایید

سیاره انتخابی شما

وزن شما در سیاره انتخابی

 ترجمه شده توسط پایگاه آموزش علوم تجربی شهرستان نی ریز
skyoloom