لطفا دمای مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمایید

فقط یکی از کادر ها را وارد نمایید.

°C:   <=>   °F:
°C °F برخی از دما ها
100 212 آب جوش
40 104 حمام
37 98.6 دمای بدن
30 86 دماس ساحل
21 70 دمای اتاق
10 50 روز سرد
0 32 نقطه انجماد آب
-18 0 روز خیلی سرد
-40 -40 نواحی قطبی

طراحی و اجرا: محمد جواد تاج بخش

www.skyoloom.ir