فناوري‌نانو به روايت کتاب “دنياي نو، دنياي نانو”

دنياي نانو، دنياي اتم‌ها و مولکول‌هاست. اتم‌ها و مولکول‌ها خواص مواد مختلف را مشخص مي‌کنند. اين که سنگ سخت و جامد است و آب روان و مايع، مربوط به نوع اتم‌ها و مولکول‌هاي تشکيل دهنده اين مواد و نحوه قرار گرفتن آنها د