پنج شنبه, ۲۷ مهر , ۱۳۹۶

مطالب آموزش

آزمایشگاه

سوالات امتحانی

ضمیمه حجم
PDF icon علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان ۳٫۹۷ مگابایت

ضمیمه حجم
PDF icon علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان ۶٫۲۱ مگابایت

ضمیمه حجم
PDF icon علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان ۴٫۹۵ مگابایت

 

همانگونه که در ویدئو نیز مشاهده می کنید که با افزودن محلول سولفات مس (محلول با رنگ آبی ) ، به سود مایع (محلول بی رنگ) ، توده های آبی رنگی تشکیل می شود. مواد جامد آبی ایجاد شده، هیدروکسید مس می باشند که بصورت نامحلول در ظرف آزمایش ته نشین می گردند.

اختراع جالب و مبتکرانه که وقتی شمع را روی این پایه روشن می کنید، با ذوب شدن آن به مرور شمع دیگری تشکیل می شود. با این جاشمعی می توانید تا ۱۲ بار از یک شمع استفاده کنید.

 

اقسام فسیل ها:
۱-فسیل شاخص(Index Fossils): درزمان کوتاه می زیسته،فراوان هستندودارای گسترش جغرافیایی وسیع می باشند
۲-فسیل غیرشاخص(NonIndex Fossils): چون تقریبادرتمام دوره های زمین شناسی وجوددارندبه ان هاغیرشاخص می گویند. مثل برخی ازدوکفه ای ها
۳-فسیل های رخساره(Facies Fossils):این دسته ازفسیل هامعرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خودازنظراب وهواوسایرشرایط محیط می باشند
شرایط فسیل شدن چیست؟
۱-وجوداندام های سخت یاصدف
۲-مدفون شدن وپوشش کامل ان تازمان فسیل شدن
۳-فعالیت باکتری هایی که باعث می شوندکه قسمت های الی جاندارازبین بروند.
۴-فعل وانفعالات شیمیایی که باعث انواعی ازجانشینی هادراسکلت یاصدف می شوند.
جنس اسکلت یاصدف فسیل هاازچیست؟
کربنات کلسیم که به دوشکل اراگونیت وکلسیت دیده می شود،فسفات کلسیم،سیلیس،موادالی مانندکیتین و…می تواندباشد
ایا به اثارباقیمانده ازجانوران هم فسیل گفته می شود؟
جواب مثبت است.این اثاربیشترمنشا جانوری دارندمانندردپاها(TracksیاTrails)وحفراتی که موجودات حفارایجادمی کنند.(Burrows) ،به این دسته ازفسیل هاایکنوفسیل می گویند(Ichno Fossils) می گویند.
چرابعضی ازفسیل هابه شکل پهن شده دیده می شوند؟چون تحت تاثیرنیروهای فشارشی-تراکمی قرارگرفته اند.
انواع فسیل شدن رابنویسد:
۱-فسیل شدن کامل مانندماموت دریخ های سیبری،بعضی مهره داران اغشته به قیرواسفالت وحشرات درصمغ ها
۲-فسیل شدن اعضاسخت ماننداسکلت وصدف
۳-فسیل شدن صدف بی مهرگان(معمولا اراگونیت به کلسیت تبدیل می شود).
۴-فسیل شدن باترکیبات فسفاته،کیتین وکوتیکول
ایااندام های زایشی گیاهان نیزفسیل تشکیل می دهند؟
فسیل دانه های گرده(Spore)که دررسوبات دریایی،قاره ای وهیدروکربن های نفتی یافت می شوند.

اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها است و نردبانی به سوی هر بلندایی است.

آموزش ویژه علوم

ورود کاربران

دانلود کتاب های علومطرح درس سالانهدانلود راهنمای معلم
عضویت خبرنامه

مکان ما

Click to open a larger map