آزمايش توريچلي

هوا بر اجسام درون خود فشار مي‌آورد. آزمايش توريچلي بيان كننده اين موضوع است.

لوله شيشه‌اي به طول يك متر انتخاب كرده و آن را پر از جيوه مي‌كنيم. دهانه آن را بسته و به طور واژگون وارد جيوه درون تشتك مي‌كنيم. حال اگر دهانه را باز كنيم مشاهده مي‌شود كه مقداري از جيوه به ارتفاع h داخل لوله مي‌ماند. در آزمايش توريچلي فشار ستون جيوه درون لوله با فشار هواي خارج وارد بر سطح جيوه درون تشتك متعادل شده است. از اينجا نتيجه مي‌گيريم كه فشار هوا در محل برابر فشار ستون جيوه در آزمايش توريچلي است. اگر آزمايش در سطح درياي آزاد و در هواي آرام انجام شود.

مثال: لوله آزمايش را كمي كج مي‌كنيم تا با سطح آزاد جيوه در تشتك زاويه بسازد آيا مقدار جيوه در داخل لوله تغيير مي‌كند؟

پاسخ: مقدار جيوه و در نتيجه طول ستون جيوه تغيير مي‌كند. بطوريكه ارتفاع قائم ستون جيوه مطابق شكل تغيير نكند. چون ارتفاع قائم به سطح مقطع و شكل لوله بستگي ندارد.

درباره این مطلب نظر دهید !