آزمایش جعبه جادویی

مواد و وسایل لازم

یک قطعه سنگ
یک قوطی خالی سیگار

روش آزمایش
قطعه سنگ را در گوشه داخلی قوطی خالی سیگار بگذارید و درب آنرا ببندید .
قوطی سیگاررا طوری بر لبه میز قرار دهیدکه آن گوشه از قوطی که قطعه سنگ در آن قرار دارد کاملا روی میز قرار داشته باشدو بقیه قسمت قوطی از لبه میز بیرون باشد.

مشاهده می شود که با اینکه قسمت کمی از قوطی به سطح میز تکیه دارد از حال تعادل خارج نمی شود و نمی افتد.

نتایج آزمایش
اگر قوطی سیگار به شکل مکعب مستطیل باشد محل تلاقی اقطار آن را می توان مرکز ثقل قوطی فرض کرد.
هنگامی که سنگ راداخل قوطی قرار می دهیدوزن قطعه سنگ مرکز ثقل قوطی را ازنقطه قبلی که مرکز مکعب مستطیل بودبه طرفی که قطعه سنگ قرار دارد منتقل می کند.
حال با قرار دادن قوطی به شکل گفته شده چون قسمت عمده سنگینی قوطی به میز وارد می شود در نتیجه قوطی به زمین نمی افتد و در حال تعادل بر لبه میز باقی می ماند (مرکز ثقل هنوز در محلی از قوطی قرار دارد که روی میز است.)

درباره این مطلب نظر دهید !