آزمایش دستان جادویی


هنگامی که یکی از گوی‌ها در یک سر گهواره را بلند کرده و رها کنیم نیروی پدیدآمده ازگویچه‌ها می‌گذرد و گوی سر دیگر را از جا بلند می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند. گهوارهٔ نیوتون را آونگ نیوتون و گوی‌های نیوتون هم نامیده‌اند. ایزاک نیوتون ان را در سال 1680 ساخت.
در واقع این مجموعه اصل بقای انرژی را بیان می کند. یعنی انرژی نه بوجود می آید و نه از بین می رود.
این دستگاه نشان می‌‌دهد چگونه انرژی ذخیره شده یک گوی به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود، در طول ردیف گوی‌ها منتقل می‌شود و نهایتا باعث نوسان کردن گوی انتهایی به سمت بالا می‌شود.و دوباره همین مسیر در جهت عکس تکرار می شود.

مشاهده فیلم در ادامه مطلب…

درباره این مطلب نظر دهید !