آزمایش سیفون

شیشه نسبتاً بزرگ و دهان گشادی را تقریباً پر از آب کرده و روی میز بگذارید . شیشه مشابه دیگری را که خالی است روی صندلی کنار میز بگذارید . یک شلنگ یا لوله خرطومی را پر از آب کنید . با فشار دو انگشت یا با گیره لباس دو انتهای لباس را کاملاً ببندید ، حال یک سر شلنگ را در داخل شیشه روی میز و سر دیگر آن را داخل شیشه خالی بگذارید . دو سر شلنگ را آزاد کنید یا گیره ها را بردارید و ببینید چه اتفاقی می افتد . وقتی جریان آب متوقف شد جای شیشه ها را با یکدیگر عوض کنید .

مشاهده خواهید کرد که :
تا زمانی که سطح آب یک شیشه پائین تر از سطح آب شیشه دیگر است جریان آب ادامه دارد .
توضیح :
ثقل ( یا همان نیروی جاذبه بسمت مرکز زمین ) باعث می شود آب داخل شلنگ به پایین سرازیر شود و فشار داخل آن را کاهش دهد ( در B ) .در نقطه A فشار بیشتر هوا وجود دارد که باعث می شود آب به داخل شلنگ رانده شود .
پس یک سیفون لوله ای است که با استفاده از جاذبه زمین و فشار هوا آب را از نقطه ای بالاتر به مکان پایین تر روانه می سازد .
اکنون یک بار هم از سیفونی استفاده کنید که لوله آن را از آب پر نکرده اید . آیا سیفون کار می کند ؟

درباره این مطلب نظر دهید !