به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

انواع واکنش های شیمیایی

واکنش های شمیایی زیادی تاکنون شناخته شده است؛ به خاطر شباهتی که بسیاری از واکنش های شیمیایی به هم دارند آن ها را به 5 دسته اصلی طبقه بندی می کنند.

1- سوختن

2- ترکیب

3- تجزیه

4- جانشینی ساده

5- جانشینی دوگانه

– سوختن: به واکنش سریع مواد با اکسیژن گفته می شود که با آزاد شدن انرژی (به صورت نور و گرما) همراه باشد.

انرژی + آب + دی اکسید کربن انواع واکنش های شیمیایی گاز اکسیژن + هیدرو کربن( a

شایان ذکر است که اگر سوختن هیدرو کربن ها کامل نباشد، بجای دی اکسید کربن، دوده c)) و مونو اکسید کربن تولید خواهد شد.

انرژِی + اکسید نافلز انواع واکنش های شیمیایی گاز اکسیژن + نافلز (b

اکسید های نافلزی به اکسید اسیدی نیز مشهورند. این اکسیدهای نافلزی هنگامی که با آب واکنش می دهند، اسید تولید می کنند.

انرژِی + اکسید فلز انواع واکنش های شیمیاییگاز اکسیژن + فلز (c

فلزاتی مانند سدیم و پتاسیم و کلسیم و منیزیم هنگامی که با اکسیژن سریع واکنش دهند و گرما و نور تولید کنند؛ سوختن است. ولی اگر به آرامی با اکسیژن واکنش دهند، در این حالت مبادله ی انرژِی احساس نمی شود و واکنش اکسایش نام دارد و سوختن نیست. (مانند زنگ زدن آهن)

 


 

ترکیب (سنتز): کنشی است که در آن چند ماده با هم ترکیب میشوند و محصول یا محصولاتی با ساختار پیچیده تر تولید میکنند.( واکنش های سوختن هم جزئ ترکیب محسوب میشوند.)

a) بسپارش (پلیمر شدن مواد): طی این واکنش، هزارها مولکول کوچک با هم ترکیب شده و مولکول های درشتی به نام پلیمر تولید می کنند.

b) واکنش اکسید نافلز در آب نیز نوعی ترکیب است.

اسید اکسیژن دار انواع واکنش های شیمیایی آب + اکسید نافلز

 

c) واکنش اکسید فلز در آب نیز نوعی ترکیب است.

باز → آب + اکسید فلز


 

تجزیه: برخی از واکنش های تجزیه در دسته بندی های متفاوت در این قسمت آورده شده است.

f تجزیه الکتریکی نمک مذاب  و آب

عنصرهای سازنده انواع واکنش های شیمیایی تجزیه الکتریکی نمک مذاب

NaClانواع واکنش های شیمیاییNa+ Cl

هیدروژن + اکسیژن انواع واکنش های شیمیاییتجزیه الکتریکی آب

H2Oانواع واکنش های شیمیاییH2+1/2 O2


 واکنش جابجایی یگانه: واکنشی که در آن یک عنصر با یک ترکیب واکنش داده ، عنصر و ترکیب دیگری ایجاد میشود.

طرز تشخیص واکنش جابجایی یگانه:

 


واکنش جابجایی دوگانه: واکنشی است  که در آن دو ترکیب با هم واکنش میدهند و دو ترکیب دیگر را ایجاد میکنند.

 طرز تشخیص واکنش جابجایی دوگانه:

 

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

نقشه آسمان جهت رصد ستارگان

   

ادامه مطلب

مانتیس چیست؟

مانتیس های بالغ حشراتی بزرگ هستند و طولی در حدود 5 تا 8 سانتیمتر دارند. بال های جلویی آنها همانند سایر اعضای راسته ی Dictyoptera چرمی است و در هنگام استراحت بر روی شکم تا …

ادامه مطلب

مجموعه ارزشیابی آغازین علوم تجربی

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0