اینرسی

کتابی را روی یک صفحه کاغذ بگذارید ، سپس کاغذ را سریع و به طور ناگهانی بکشید.

مشاهده خواهید کرد که :
کتاب حرکت نمی کند .
توضیح :
وقتی کاغذ را به سرعت می کشید ، کاغذ از زیر کتاب راحت تر حرکت می کند تا اینکه کتاب را به حرکت در آورد .
اینرسی ( تمایل اجسام را بر بیحرکت باقی ماندن ) اساس این آزمایش است .

درباره این مطلب نظر دهید !