توضیحی در مورد قانون سوم نیوتون

طق قانون سوم نیروهایی که اسب و کالسکه بر یکدیگر وارد می کنند یکسان است پس چرا گاری کالسکه را می کشد؟

۲- چرا شناگر در آب شنا می کند در حالی که نیروی آب و شناگر بر یکدیگر یکسان است؟

۳- چرا باسکول جرم اجسام را اندازه می گیرد؟

۴- چرا سنگ شیشه را می شکند؟

و سوال هایی از این قبیل.

پاسخ

برای جواب دادن به این گونه سوالات ابتدا قانون سوم نیوتن را تعریف می کنم.

قانون سوم نیوتن: هرگاه جسمی بر جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان اندازه ولی در خلاف جهت بر جسم اول وارد می کند.

دو نکته اساسی در این تعریف وجود دارد:

1- نیرو بر هم کنش بین دو جسم است.

2- دو نیرو وجود دارد که یکی بر جسم اول و دیگری بر جسم دوم وارد می شود.

آیا برآیند نیروهای کنش و واکنش صفر است؟ خیر زیرا این دو نیرو بر دو جسم وارد می شود و برایند برای ان ها معنی ندارد هنگامی چند نیرو را می توان با هم جمع کرد که بر یک جسم یا یک سیستم وارد شود.

در مورد اسب و گاری ، اسب بر گاری نیرو وارد می کند برای حرکت نکردن گاری باید نیرویی علاوه بر آن در خلاف جهت بر گاری وارد شود نه اسب !

شناگر نیرو بر آب وارد می کند و آب بر شناگر ، آب به طرف عقب حرکت می کند و شناگر به طرف جلو و در این مورد نیز بر شناگر فقط نیروی آب وارد می شود ودیگر هیچ نیرویی که ان را خنثی کند وارد نمی شود و…

امید وارم توضیحات برای فهم موضوع کافی باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !