ساخت بلورهاي نمك طعام

مقداري محلول سير شده نمك تهيه ميكنيم سپس قطره اي از آن را روي لام قرار مي دهيم و آن را پهن ميكنيم نياز نيست كه روي آن لامل قرار دهيم،سپس نمونه را زير ميكروسكوپ قرار داده و لامپ ميكروسكوپ را روشن ميكنيم با نگاه كردن در عدسي چشمي لحظه تشكيل بلورهاي مكعبي نمك را خواهيم ديد.

درباره این مطلب نظر دهید !