طبقه‌بندی کانی‌ها

طبقه‌بندی کانی‌ها ممکن است برپايه‌ی چگونگی شکل‌گيری آن‌ها انجام شود. بر اين اساس، آن‌ها را به کانی‌های ماگمايی، رسوبی و دگرگونی طبقه‌بندی می‌کنند. روش ديگر برای طبقه‌بندی کانی‌ها، توجه به ترکيب شيميايی آن‌هاست که در اين‌جا مورد توجه است.

1. سليکات‌ها: از ترکيب شدن سيليسوم، اکسيژن و يک يا چند فلز به دست می‌آيند. به دو دسته‌ی سيليکات‌های تيره(دارای آهن و منيزيم) و سيليکات‌های روشن(بدون آهن و منيزيم) تقسيم می‌شود.

2. سولفات‌ها: از ترکيب شدن اکسيژن، گوگرد و يک يا چند فلز به دست می‌آيند. حدود 150 کانی از اين گونه وجود دارد که انيدريت، ژيپس، باريت و آلونيت از آن‌ها هستند.

3. کربنات‌ها: از حل شدن دی‌اکسيدکربن در آب باران، اسيدکربنيک به دست می‌آيد و اين اسد يون بی‌کربنات را به وجود می‌آيورد. از ترکيب شدن اين يون با يون‌ها مثبت فلزی، . کلسيت، دولوميت، منيزيت، سيدريت، اسميت‌ سونيت، سروزيت و مالاکيت از آن‌ها هستند.

4. فسفات‌ها: از ترکيب شدن فسفر، اکسيژن و يک يا چند فلز به دست می‌آيند. آپاتيت و فيروزه نمونه‌هايی از اين دسته هستند.

5. هاليدها: ترکيب‌های گوناگونی از هالوژن‌ها، يعنی کلر، فلئور، برم و يد با يک فلز هستند. هاليت، سيلويت و فلئوريت از اين دسته‌اند.

6. سولفيدها: ترکيبی از گوگرد با يک فلز هستند. گالن، پيريت، اسفالريت وکالکوسيت از آن‌ها هستند.

7. اکسيدها: از ترکيب شدن اکسيژن با يک فلز به دست می‌آيند. يخ، هماتيت، مانيتيت، ليمونيت و کورندوم از اين دسته‌اند.

8. عنصرها: از بين همه‌ی عنصرهايی که در زيمن پيدا می‌شود، فقط حدود 20 عنصر به صورت خالص می‌تواند سازنده ی کانی باشند. طلا، نقره، مس، کربن و گوگرد از اين دسته‌اند.

درباره این مطلب نظر دهید !