قوانين و نکات ايمني جهت کار در آزمايشگاه

 

1. قبل از شروع کار روزانه  سيستم هاي تهويه را روشن کنيد و اگر معايب واختلالي در کار آنها وجود آمد تمام کارهايي را که با مواد سمي همراه مي باشد متوقف ساخته و براي عمل تهويه پنجره هاي آزمايشگاه را باز کنيد .

2. تمام وسايل چيني و شيشه ي که جهت نگهداري مواد شيميايي به کار مي روند بايد داري برچسب همراه با اسامي دقيق آنها باشد ، شناسايي مواد شيميايي(skyoloom.ir) از طريق چشيدن يا بو کردن ممنوع است.

3. هنگام کار با مايع برم و اسيد ها و قلياهاي غليظ و ساير مايعات سوزاننده بايد از هود مجهز  استفاده گردد. خالي کردن مقدار زياد اسيدها و قلياها ازظرفي به ظرف ديگر بايد به کمک سيفون صورت گيرد و کسي که اين عمل را انجام مي دهد بايد از دستکش لاستيکي ، پيشبند ، چکمه و عينک محافظ استفاده کند .

4. براي ريختن اسيدها وقلياها در قطره چکان ويا پيست نبايد از مکيدن بوسيله دهان استفاده کرد . بري ين کار  پوآرهي مخصوصي بکار برده مي شود.

5. هنگامي که مي خواهيد اسيد سولفوريک غليظ را رقيق نماييد اسيد را به آهستگي و به مقادير کم در آب سرد ريخته و مدام به هم بزنيد ، عکس ين عمل يعني ريختن آب روي اسيد غليظ ممنوع است زيرا باعث پاشيدن قطرات اسيد به سر وصورت و اطراف و در نتيجه سوختگي مي شود .

6. ريختن اسيدها و قلياهاي زياد در دستشويي در صورتي مجاز است که آنها را به حد کافي خنثي کرده باشند .

7. مواد قلييي جامد مانند حبه هاي سود و پتاس را با پنس يا انبرهي مخصوص يا توسط اسپاتول و به کمک دستکش لاستيکي برداشته و به کار برد .

8. هنگام برداشتن در شيشه هاي برم ، آب اکسيژنه ، اسيدها وساير مايعات شيميايي سوزاننده بايد دهانه آنها را دور از افراد گرفت بخصوص عمل باز کردن ارلن ها و ظروف محتوي برم بايد زير هود انجام گيرد .(skyoloom.ir)

10.  محل نگهداري ظروف محتوي اسيدها وقلياها وسير محلول هاي خطرناک بايد دور از دستگاهها  و وسايل توليد حرارت با شد.

11. اگر بخواهيد ظرف محتوي يک محلول داغ را از جايي به جاي ديگر ببريد آن را دور از بدن گرفته و يک دست خود را به کمک يک حوله يا يک قطعه پارچه زير آن قرار دهيد .

12.هنگام استفاده از چراغهاي الکلي يا نفت سوز ، بنزين سوز وغيره از گرم شدن مخزن آنها جلوگيري نماييد تا باعث انفجار نشود. براي اين منظور مي توان گهگاهي مخزن آنها را با يک پارچه مرطوب خنک نمود و يا چراغ را خاموش ساخت تا مخزن آن خنک گردد.

13. ظروف شيشه ي داغ را از قبيل بشر و ارلن و غيره با دست خالي نگيريد وبراي اين کار از گيره هاي بخصوص يا حوله و غيره استفاده کنيد .

14. کليه ظروف شيشه ي ، ارلن ها ، قطره چکان ها و غيره بايد عاري از لبه هاي تيز  بوده و در صورت ترک خوردگي از آنها استفاده نشود .

15. ظروفي که حرارت داده مي شوند نبايد بيش از دو سوم حجم خود داري محلول باشند .

16.عمل ارتباط واتصال ظروف مثلاّ گذراندن لوله هاي شيشه ي از چوب پنبه ها و يا بستن لوله هاي کوارتزي توسط چوب پنبه و غيره بايد به کمک يک حوله انجام داد و ظروف مربوطه را قبلاّ با  گليسرين چرب نمود و در اين عمل بايد دست شخص تا آنجا که ممکن است به چوب پنبه نزديک باشد .

17. طرز کار وسيل الکتريکي را به طور مرتب بايد کنترل و بررسي نمود .

18. به منظور جلوگيري از خطرات آتش سوزي بايد هر آزمايشگاه مجهز به کپسول آتش نشاني و شيرهي آب و پادري هلي پشمي باشد .

19. نگهداري مواد آتش زا در آزمايشگاه بايد (skyoloom.ir)به مقدار کم و در حد مصرف روزانه باشد ( از سه الي چهار کيلوگرم تجاوز نکند )

20.  مواد قابل اشتعال را بايد در جعبه هاي آهني نگهداري کرد و روي آن برچسب ( مواد آتش گير ) چسباند .

21.  در صورتي که يکي از مواد آتش گير روي زمين بريزد بايد بلافاصله دستگاهي حرارتي را خاموش کرده و محل مربوطه را پاک نمود.

22.  ارلن ها و سير ظروف ميعات زلال و روشن را بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب قرار داد زيرا که در اثر تمرکز اشعه آفتاب برروي سطح ميز ، باعث آتش سوزي شود .

23.  از اتصال چند دستگاه الکتريکي به يک پريز برق خودداري کنيد

24. هنگام حمل و نقل و يا استفاده از کپسول هاي گاز اکسيژن يا سير گازهي فشرده بايستي نهايت مراقبت و دقت را به عمل آورد و از افتادن اتفاقي آنها ويا يجاد ضربه جلوگيري کرد .

25.  کپسولهاي گاز فشرده را بايد به طور مداوم محافظت نمود.

26. هنگام کار حتي الامکان از آغشته شدن بدنه کپسول گاز اکسيژن و بخصوص مانومتر آن با  چربيها و نفت و غيره اجتناب نمود . به کار بردن واشر ولوله هاي ارتباطي قابل اشتعال در ينگونه کپسولها ممنوع است .

27.هنگام استفاده از چراغهاي الکلي يا نفت(skyoloom.ir) سوز ، بنزين سوز وغيره از گرم شدن مخزن آنها جلوگيري نماييد تا باعث انفجار نشود. براي اين منظور مي توان گهگاهي مخزن آنها را با يک پارچه مرطوب خنک نمود و يا چراغ را خاموش ساخت تا مخزن آن خنک گردد.

درباره این مطلب نظر دهید !