ماده تاریک (Black material)


ر اختر شناسی و کیهان شناسی ماده ای فرضی است که چون از خود نور
یا امواج الکترومغناطیس گسیل نمی کندنمی توان آنرا مستقیما دید.اما از
اثرات گرانشی موجود در اجسام مرئی مثل ستاره ها و کهکشان ها می توان به
وجود آن بو برد.بر اساس مشاهداتی که روی ساختار هایی بزرگتر از کهکشان
هاصورت گرفته و همچنین مطالب مربوط به انفجار بزرگ ماده ی تاریک و انرژی
تاریک تشکیل دهنده بخش زیادی از جرم موجود در جهان قابل مشاهده است.اجزای
ماده ی تاریک جرم بسیار بیشتری از قسمت دیده شدنی کائنات را دارند.فقط حدود
چهار درصد از مجموع کل چگالی موجود در جهان را می توان به طور
مستقیم مشاهده کرد.هم چنین تصور می شود که ۲۲ درصد جرم کائنات را ماده ی
تاریک تشکیل می دهد.و حدود ۷۴ درصد باقی مانده را انرژی تاریک داده که
همانند ماده ی تاریک در فضا توزیع شده است.انرژی تاریک نیز همانند ماده ی
تاریک ناشناخته است اثرش این است کهباعث شتاب فراینده در فرایند انبساط
جهان می شود.تعیین خواص و ویژگی های ماده و انرژی تاریک به یکی از مهم ترین
مسائل کیهان شناسی مدرن و فیزیک ذرات بنیادی تبدیل شده است.

درباره این مطلب نظر دهید !