مقایسه واکنش پذیری فلزات مختلف

در این آزمایش میزان واکنش پذیری بین فلزات آهن، روی، و منیزیوم را بررسی می کنیم و با چگونگی صورت گرفتن واکنش بین این فلزات با محلول مس سولفات ( کات کبود ) آشنا می شویم.

انجام آزمایش:
1 – سه بشر را شماره گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.
2 – یک قاشق چای خوری کات کبود در هر یک از بشر ها حل کنید.
3 – در بشر شماره 1 میخ آهنی، در بشر شماره 2 نوار منیزیومی ، در بشر شماره 3 تیغه روی را قرار دهید.
4-سرعت تغییر رنگ در بشر ها را مقایسه کنید.
5 – کدام فلز واکنش پذیرتر است؟
6-چگونگی انجام واکنش بین فلزات را بنویسید و نتیجه گیری کنید.
واکنش پذیری فلزات

در بشر شماره 2 که  نوار منیزیومی در آن قرار داشت، سرعت واکنش پذیری و تغییر رنگ از بشر های دیگر بود و نوار منیزیومی با سرعت به نسبت زیاد کوچک تر شد و تغییر رنگ داد و رنگ محلول نیز تغییر کرد و بر اثر واکنش، حباب های گاز به سطح محلول آمدند. پس پاسخ قسمت 5، فلز منیزیوم هست.
در بشر شماره 3 که میخ آهنی در آن قرار داشت، سرعت واکنش پذیری از دیگر بشر ها کم تر بود و تغییر رنگ و تغییر میخ آهنی با شدت و سرعت کند تری اتفاق افتاد. در آخر آزمایش قطر قسمتی از میخ که در محلول قرار داشت کم تر شده بود و بر روی آن روسوبات قرمز رنگی که در حقیقت مس موجود در محلول مس سولفات ( کات کبود ) بودند، وجود داشت. می توان گفت که روی تیغه با مس محلول جایگزین شده و اکنون محلول آهن سولفات و تیغه مس داریم ( البته فقط روی تیغه از جنس مس هست و درون آن هنوز از جنس آهن است ). تمام این تغییرات در مدت حدود 1 ساعت رخ می دهد.
در بشر شماره 2 که تیغه روی در آن قرار داشت، سرعت واکنش پذیری بین منیزیوم و روی بود و سرعت واکنش پذیری از منیزیوم کم تر و از آهن بیش تر بود. برای آهن نیز همان اتفاقی روی داد که برای تیغه روی، رخ داد. میخ آهنی مقداری نازک تر شده و بر روی آن مس رسوب کرده و رنگ محلول نیز تغییر کرده و به رنگ سبز متمایل شده که رنگ آهن محلول است.
پس می توان نتیجه گرفت واکنش پذیری فلزات با کات کبود به این شکل است:
منیزیوم > روی > آهن

درباره این مطلب نظر دهید !