مولکول چیست؟

مولکول چیست؟ چگونه تشکیل می شود؟ با عنصر، اتم و ترکیب چه تفاوتی دارد؟ در این مطلب توضیحی درباره این که مولکول چه هست (و چه نیست) ارایه می شود.

مثال هایی هم از چند مولکول ارائه می شود.

مولکول ها هنگامی تشکیل می شوند که دو یا چند اتم با یکدیگر پیوند شیمیایی تشکیل می دهند. مهم نیست که اتم ها یکسان اند یا با یکدیگر متفاوتند.

مثال هایی از مولکول ها

مولکول ها ممکن است ساده یا پیچیده باشند. در اینجا نمونه هایی از مولکول ها ذکر می شوند:

– H2O (آب)

– N2 (نیتروژن)

– O3 (ازون)

– CaO (اکسید کلسیم)

– C6H12O6 (گلوکز که نوعی قند است)

 

مولکول ها در مقابل ترکیبات

مولکول هایی که از دو یا چند عنصر تشکیل شده اند ترکیب نامیده می شوند. آب، اکسید کلسیم و گلوکز مولکول هایی هستند که ترکیب اند. تمام ترکیبات مولکول اند؛ اما همه مولکول ها ترکیب نیستند.

 

آن چه مولکول نیست

اتم های تک عناصر مولکول نیستند. یک اکسیژن تک، O، مولکول نیست. هنگامی که اکسیژن با خودش پیوند ایجاد می کند (به عنوان مثال O2،  O3 یا با عنصری دیگر پیوند ایجاد می کند (مثل CO2) مولکول تشکیل می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !