پدیده جالب عدسی

 

دو انعکاس از يک عدسي سطح بالايي عدسي در نقش يک آينه محدب عمل کرده و تصويري کوچکتر و مستقيم از پنجره به وجود آورده است سطح زيري عدسي مانند يک آينه مقعر عمل کرده و تصويري وارونه و کوچکتر از پنجره ساخته است.

درباره این مطلب نظر دهید !