چرا یکی از پاهای ما بزرگتر از دیگری است ؟

آیا به هنگام خرید کفش هیچ توجه کرده اید که یکی از پاهای شما اندکی از پای دیگرتان بزرگتر است ؟

اگر تاکنون متوجه این امر شده باشید ، لابد خواسته اید بدانید که چرا باید چنین تفاوتی میان پاهای انسان وجود داشته باشد ؟ آری علت عمده ی این امر آن است که بدن ما قرینه ی ساخت نمی باشد ، یعنی این طور نیست که طرف راست و چپ آن از دو نیمه ی کاملاً یکسان و قرینه هم ساخته شده باشند .

به این حقیقت از راههای گوناگون می توان پی برد . از باب مثال ، چهره ی خود را در آینه بنگرید ، خواهید دید که نیمه ی راست آن گسترش بیشتری از نیمه ی چپ دارد ؛ گونه ی راست اندکی برجسته تر است ، یعنی دهان ، چشم و گوش در آن قسمت به گونه ی برجسته تری شکل گرفته اند . نظیر همین دگرگونی در دیگر قسمت های بدن نیز یافت می شود . هرگز هر دو پا به لحاظ نیرومندی و چابکی مثل هم نیستند . قلب در نیمه ی چپ بدن ولی کبد در نیمه ی راست آن جای گرفته است .

پس می بینید که حتی در دو جزء اندرون بدن نیز همسانی رعایت نشده است . در استخوان بندی ما نیز همین گونه نابرابریها دیده می شود . البته همین تفاوت های اندک در میان دو نیمه ی بدن ، آثار مهمی بر انجام وظایف اعضای بدن برجای نهاده است . مطالعه درباره ی « راست دستان » و « چپ دستان » نیز به شکل ناهمگونی راست و چپ بدن ، ما را با حقیقت شگرفی روبرو می سازد . 96 درصد از مردم جهان راست دست بوده و این باز به همان دلیل است که بدن ، قرینه وار ساخته نشده است . ناقرینه واری در دو نیمه ی مغز ، عامل پیدایش پدیده ی راست دستی و چپ دستی نیز گردیده است . همیشه نیمی از مغز ، نیمی از بدن را مهار می کند ولی به گونه ی عکس . یعنی نیمه ی چپ مغز ، نیمه ی راست بدن و نیمه ی راست آن ، نیمه ی چپ را در اختیار دارد . حالا از آنجا که معمولاً برتری و چیرگی با نیمه ی چپ مغز است ، بیشتر مردم راست دست درآمده اند . از این روست که می بینیم بیشتر آنان با طرف راست بدن خود با مهارت و چابکی بیشتری کار انجام می دهند .

درباره این مطلب نظر دهید !