چگونه آتش فندک کاغذ را نمی سوزاند؟

مواد و وسایل لازم

یک دستمال کاغذی
یک عدد سکه 5 یا 10 ریالی
یک فندک

روش آزمایش
سکه را در وسط یک دستمال کاغذی بگذارید .

 

به آرامی و تا حد امکان دستمال را از چهار طرف بر روی سکه بکشید مواظب باشید
دستمال پاره نشود.

از یک نفر بزرگتر بخواهید که سیگار را روشن کند.
آتش فندک را بر روی آن قسمت از دستمال که بر روی سکه کشیده شده است فشار دهید.

 

مشاهده می شود که دستمال کاغذی نمی سوزد!

نتایج آزمایش
برای آنکه جسمی بسوزد سه شرط لازم است:
الف_اکسیژن کافی موجود باشد.
ب_ماده سوختنی(سوخت)به کار رود.
ج_جسم به دمای احتراق خود برسد.

در این آزمایش دستمال کاغذی نمی سوزد چون دمایی که به دستمال کاغذی می رسد مستقیما به سکه منتقل می شود. کاغذ به دمای احتراق نمی رسد.
پس از آنکه سکه تا دمای احتراق کاغذ گرم شود دستمال کاغذی شروع به سوختن می کند.

درباره این مطلب نظر دهید !