10 نکته مهم در رابطه با فصل ماشینها

???? 10 نکته مهم در رابطه با فصل ماشینها:

✳️ نکته اول: مزیت مکانیکی در اهرم نوع اول مقدار ثابتی نیست و بستگی به محل تکیه گاه دارد یعنی ممکن است برابر 1 باشد ممکن است بیشتر از 1 یا کمتر از 1 باشد.

✳️ نکته دوم: در اهرم نوع دوم مزیت مکانیکی همیشه بیشتر از 1 است چون همیشه طول بازوی محرک بیشتر از طول بازوی مقاوم است

✳️ نکته سوم: در اهرم نوع سوم مزیت مکانیکی همیشه کمتر از 1 است چون همیشه طول بازوی محرک کمتر از طول بازوی مقاوم است

✳️ نکته چهارم: در قرقره ثابت مزیت مکانیکی همیشه برابر 1 است چون همیشه طول بازوی محرک و طول بازوی مقاوم برابر است

✳️ نکته پنجم: در قرقره متحرک مزیت مکانیکی همیشه برابر 2 است چون همیشه طول بازوی محرک 2 برابر طول بازوی مقاوم است

✳️ نکته ششم: در قرقره های مرکب مزیت مکانیکی برابر است با تعداد رشته های طناب که به قرقره های متحرک متصل هستند. برای این که مزیت مکانیکی قرقره مرکب را مشخص کنید دستتان را روی قرقره های ثابت بگذارید و تعداد طنابهایی که به قرقره های متحرک تماس دارند را بشمارید.

✳️ نکته هفتم: در چرخ دنده ها برای تعیین مزیت مکانیکی فقط کافی است تعداد دندانه های چرخ دنده خروجی را بر تعداد دندانه های چرخ ورودی تقسیم کنید. عدد حاصل مزیت مکانیکی چرخ دنده خواهد بود.

✳️ نکته هشتم: در سطح شیب دار همیشه مزیت مکانیکی بیشتر از 1 است چون همیشه طول تخته ( جا به جایی نیروی محرک ) از ارتفاع تخته ( جا به جایی نیروی مقاوم) بیشتر است

✳️ نکته نهم: مزیت مکانیکی یعنی این که ان ماشین نیروی ما را چند برابر می کند. مثلا اگر ماشینی مزیت مکانیکی 2 داشته باشد یعنی نیروی ما را 2 برابر می کند یا مثلا اگر ماشینی مزیت 5 داشته باشد یعنی نیروی ما را 5 برابر می کند و ..

✳️نکته دهم: هر ماشینی که مزیت بالای 1 داشته باشد نیروی ما را افزایش می دهد و هر ماشینی که مزیت کمتر از 1 داشته باشد نیرو را کاهش می دهد ولی در عوض سرعت کار ما را افزایش می دهد

درباره این مطلب نظر دهید !