چند نكته در مورد نيرو

– نيروي شناوري : هرگاه جسمي كه بطور كلي يا جزيي در مايعي غوطه ور باشد يك نيروي شناوري بر آن اثر مي كند كه بزرگي آن با وزن مايع جابجا شده برابر است .
2- نيروي مركز گرا : براي اينكه جسمي بر روي مسير دايره اي به حركت درآيد و در اين مسير قرار داشته باشد بايد نيرويي به سمت مركز دايره به جسم وارد شود .
3- وقتي يك قطعه يخ در آب شناور است 92 % آن در آب غوطه ور است و 8% يخ بيرون آب شناور مي باشد .
4- اگر نيرويي بزرگتر از حد كشساني بر ميله وارد شود ماده آسانتر كشيده مي شود اما پس از حذف نيرو به طول اوليه باز نخواهد گشت .
5- حد كشساني : برابر با تنشي است كه اگر از آن فراتر برويم جسم پس از رهايي از تنش به طول اوليه باز نخواهد گشت .
6- استقامت كششي : وقتي كه تنش كششي از اين مقدار تجاوز كند ميله از هم گسيخته مي شود .

منبع: گروه علوم تجربی استان بوشهر

درباره این مطلب نظر دهید !